Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen. Alle bedingingen zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor PatentPunt werkzaam zijn in welke hoedanigheid dan ook. PatentPunt heeft geen octrooi-, merken- en/of modellengemachtigde in dienst en is dan ook geen octrooi-, merken- en/of modellen(gemachtigden)bureau. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 19 december 2014 onder nummer 08141811 bij de Kamer van Koophandel.

Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste opgave van gegevens bij onze aanbiedingen.

Overeenkomsten
De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke vastlegging of, indien dit niet gebeurt, op het moment dat een daartoe bevoegde de opdracht uitdrukkelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging geeft de overeenkomst juist en volledig weer.

Uitvoering opdrachten
De uitvoering geschiedt naar beste weten en kunnen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het beoogde doel. De verrichte werkzaamheden worden in onderling overleg geregeld en jegens de wederpartij verantwoord. Als er voor wordt gekozen om een procedure door ons te laten begeleiden, dient de opdrachtgever ons onverwijld te voorzien van een kopie, bij voorkeur per e-mail of fax, van alle relevante correspondentie en stukken welke hij ontvangt of verstuurt.

Inschakeling derden
Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan ons verstrekte opdrachten zullen wij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden zijn wij niet aansprakelijk.

Honorering opdrachten
Honorering van opdrachten geschiedt op basis van een offerte. Alle aanbiedingen zijn exclusief BTW. Meerkosten die zijn ontstaan door tussentijdse wijzigingen van de opdracht door de opdrachtgever worden bij de eindafrekening in rekening gebracht. Indien er geen offerte is uitgebracht, worden onze uren en kosten van ingekochte werkzaamheden en materialen doorberekend op basis van nacalculatie.

Intellectuele Eigendom
Partijen verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding en gebruik
uitsluitend ten eigen behoeve van alle betreffende stukken en/of uitgewisselde kennis.

Levertijd
Levertijden worden bij benadering vermeld. Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding.

Overmacht
In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden. Overmacht bestaat indien de uitvoering van een opdracht, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen zoals ongevallen, brand, ziekte en storingen in apparatuur.

Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging, opnieuw uitvoeren of verrekening van de overeenkomst c.q. de verschuldigde bedragen. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct aflopen van procedures en voor het nemen van tijdige acties en voor het doen van tijdige betalingen van verschuldigde taksen in verband met geldende termijnen en dergelijke. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of gevolgschade en voor alle indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart PatentPunt tegen iedere verdergaande schadevergoedingsvordering zoals aanspraken van derden die in verband met de opdracht schade lijden.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijden van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij.

Geschillen
Op al onze rechtshandelingen en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.